0

(0)

บริษัท ไทเกอร์ รีช ซิสเต็ม จำกัด


จัดตั้งดำเนินธุรกิจและจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2544 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่   
55/9  หมู่ 5  ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110 


ความชำนาญ

บริษัท ไทเกอร์ รีช ซิสเต็มส์ จำกัด  ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงาน Die casting ประเภทงานหล่อหลอมอลูมิเนียม

และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์และเป็นตัวแทนจำหน่ายเคมีภัณฑ์ตามโรงงานอุตสาหกรรม

ทุกประเภทรวมถึงตะแกรงอุตสาหกรรมขนาดต่างๆ จำหน่ายสารหล่อลื่น

จารบีเกรดพิเศษรวมถึงสเปรย์เอนกประสงค์ต่างๆที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม

ประสบการณ์


บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ ซึ่งได้รับการยอมรับถึงการบริการที่รวดเร็วฉับไวและสินค้าดีมีคุณภาพ

เราคำนึงถึงลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งเสมอ